Важливо!   У зв'язку з оновлення шаблону, сайт знаходиться на стадії розробки і тестування. Чекайте найближчим часом всіх виправлень тестової версії сайту. Просимо вибачення за тимчасові незручності.
  • sch4@at.ua
  • +38 (067) 198-67-78
  • Mon-Fr : 8:00-19:00
Положення про навчальний заклад
ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 4
з поглибленим вивченням англійської мови

 

1. Загальні положення
 

1.1. Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови (далі –СЗОШ №4) – це загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту і поглибленого вивчення англійської мови.
 


1.2. СЗОШ №4 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Концепцією профільного навчання у старшій школі, цим Положенням та власним Статутом.

 

1.3. СЗОШ №4 є комунальної форми власності.

 

1.4 Спеціалізована школа комунальної форми власності створюється згідно з Законом України «Про загальну середню освіту», Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 228 (із змінами).

 

1.5. СЗОШ № 4 діє на підставі Статуту, який розробляється навчальним закладом та його засновником на основі цього Положення та Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 р. № 284.

 

1.6. Статут СЗОШ №4 затверджується засновником (відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади.

 

1.7. Державна атестація СЗОШ№4 проводиться відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 р. № 67 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 р. за № 173/26618.

 

1.8. Реорганізація та ліквідація спеціалізованої школи проводиться органом, за рішенням якого її було створено, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


1.9. СЗОШ № 4 є юридичною особою, має свої рахунки, самостійний баланс, штамп, печатку.

 

2. Порядок прийому і відрахування учнів
 

2.1. Зарахування учнів до СЗОШ №4 здійснюється на конкурсній основі згідно з Інструкцію про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою наказом МОН України від 19.06.2003 р. № 389, з урахуванням нахилів та здібностей дітей і готовності їх до навчання.

2.2. Для зарахування учнів до 1 класу батьки чи особи, які їх заміняють, подають свідоцтво про народження та медичну довідку про стан здоров’я дитини.

2.3. За СЗОШ №4 територія обслуговування не закріплюється.

2.4. Кількість учнів у класі не повинна перевищувати 30 осіб.

2.5. Відрахування учнів із СЗОШ №4 можливе згідно рішення педагогічної ради:
- за бажанням учнів, їх батьків (осіб, які їх замінюють);
- у випадках, коли учні не можуть засвоїти навчальну програму з англійської мови для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови і мають за підсумками семестрового та річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень.

 

3. Зміст і організація навчального процесу

 

3.1. СЗОШ №4 повинна:
- сприяти формуванню ключових компетенції, що забезпечує використання іноземної мови у ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування в навчальній, соціально-побутовій, культурній, професійній сферах комунікативної взаємодії;
- забезпечити випускникам практичне володіння двома іноземними мовами в обсязі Державного стандарту (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти рівень В2 (для першої іноземної мови –англійської ) та В1 (для другої іноземної мови) в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма);

3.2. СЗОШ №4 організовуює навчальний процес відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів спеціалізованих шкіл, затверджених Міністерством освіти і науки України.

3.3. Робочі навчальні плани СЗОШ №4 складаються з двох блоків навчальних предметів: загальноосвітнього і профільного. Цикл профільних предметів сформований на основі інваріантної та варіативної складових змісту шкільної освіти, у т.ч. за рахунок перерозподілу навчального часу між профільними та загальноосвітніми предметами та курсами.

3.4. Поділ класу на групи при вивченні іноземних мов здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня та Порядку поділу на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за номером 229/6517:
- при поглибленому вивченні іноземної мови (англійської) з 1-го класу на 3 групи по 8-10 учнів у кожній;
- при вивченні другої іноземної мови з 5-го класу на 2 групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній;
- при проведенні занять іноземною мовою з профільних дисциплін (курсів за вибором) на 2 групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній.
Навчання іноземних мов здійснюється за навчальними програмами для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, затвердженими МОН України. Усі інші предмети в цих школах вивчаються за програмами для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).

3.5. З метою удосконалення мовної підготовки учнів на старшому етапі навчання (10-11 класи) окремі твори зарубіжної літератури, теми з курсів історії та географії вивчаються іноземною мовою через курси за вибором:
- основи ділового спілкування іноземною мовою;
- література країни, мова якої вивчається.

3.6. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, самостійно добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

3.7. Позакласна робота проводиться з урахуванням забезпечення всебічного розвитку особистості, специфіки вивчення іноземної мови (обов’язкове проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів, тематичних вечорів, перегляд не дубльованих іноземних фільмів, зустрічей з представниками країн, мова яких вивчається і т. д.).

3.8. Державна підсумкова атестація та оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та Критеріями оцінювання навчальних досягнень для учнів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов у системі загальної середньої освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
Державна підсумкова атестація з англійської мови, яка вивчається поглиблено, є обов’язковою для учнів спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови.

 

4. Управління спеціалізованою школою
 

4.1. Управління спеціалізованою школою з поглибленим вивченням англійської мови здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про спеціалізовану школу та Статуту даного закладу з дотриманням принципів єдиноначальності і самоуправління.

4.2. Формами самоуправління є: педагогічна рада, загальні збори (конференція) колективу, рада школи, піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет та інші форми, діяльність яких регламентується відповідними положеннями.

4.3. Безпосереднє керівництво спеціалізованою школою здійснює його директор, який призначається в установленому порядку і, як правило, володіє іноземною мовою, що викладається в школі.

4.4. Для забезпечення психолого-педагогічної підтримки навчально-виховного процесу у спеціалізованій школі створюється психологічна служба.


5. Фінансове забезпечення
 

5.1. СЗОШ №4 комплектується і працює за індивідуальним штатним розписом, складеним згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України і затвердженим відповідним органом управління освітою, якому підпорядкований заклад.

5.2. З урахуванням специфіки змісту й організації навчально-виховного процесу у спеціалізованій школі вводиться додатково посада заступника директора, який відповідає за стан викладання іноземних мов, а також за організацію і проведення позакласної і позашкільної роботи іноземною мовою. Заступник директора з іноземних мов призначається з числа найбільш кваліфікованих учителів, які мають вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років і вільно володіють іноземною мовою, що викладається в школі.

5.3. У разі потреби місцевим органом управління освітою у штаті спеціалізованої школи комунальної форми власності додатково може вводитись посада лаборанта.

5.4. Фінансування СЗОШ №4 здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Основними джерелами фінансування діяльності спеціалізованої школи комунальної форми власності є бюджетні асигнування, які визначаються з урахуванням потреб поглибленого вивчення іноземних мов.

5.5. СЗОШ № 4 може залучати в порядку, визначеному законодавством, додаткові фінансові ресурси за рахунок надання платних додаткових послуг та інших послуг передбачених Статутом закладу, а також за рахунок банківських кредитів, добровільних пожертвувань і благодійних внесків юридичних і фізичних осіб.

5.6. Учителям, які застосовують англійську мову в практичній роботі, встановлюються надбавки в розмірі 10% до ставок заробітної плати.

5.7. Учителі, заступники директора, які відповідають за стан викладання іноземних мов, підвищують свою кваліфікацію на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти в установленому порядку за спеціальною програмою, а також при університетах, навчальних і наукових центрах.
Для надання допомоги вчителям при вивченні курсів за вибором може залучатись професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, співробітники наукових установ.

 

6. Міжнародна діяльність
 

6.1. СЗОШ №4 має право відповідно до законодавства:
- встановлювати прямі зв’язки з міжнародними навчальними, громадськими організаціями;
- підписувати угоди про обмін учнями та вчителями;
- проводити спільні заходи з міжнародними навчальними, громадськими організаціями;
- бути членом міжнародних організацій.

6.2. Участь СЗОШ №4 у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.